RESIDENTIAL (PARTIAL) - MERIT - Miami Residence - IDIBC