RETAIL AND KIOSK - MERIT - C&S Tile & Stone - IDIBC